Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 01.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Serbach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” numer Projektu RPDS.10.02.01-02-0063/17, który realizowany będzie przez Fundację Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów do 30.06.2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego 325 uczniów z Zespołu Szkół w Przedmościu , Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie poprzez realizację zadań wynikających z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019.

Projekt zakłada udział 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu, 28 uczniów Gimnazjum w Przedmościu, 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie, 48 uczniów Gimnazjum w Serbach.

Dla uczniów z poszczególnych szkół przewidziano możliwość uczestnictwa w różnych rodzajach zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.

 • Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu uzdolnień uczniów. Zajęcia te będą się skupiać na rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw tj. kreatywności, innowacyjności, języków obcych, matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych. W projekcie przewidziana realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe.
 • Zajęcia  specjalistyczno-kompensacyjne  (grupowe i indywidualne) wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysfunkcje) oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe grupowe i indywidualneumożliwi ocenę predyspozycji zawodowych uczniów, wesprze planowanie edukacji zawodowej oraz podniesie świadomość dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia te pomogą uczniom w świadomym wyborze  ścieżki edukacyjnej jako elementu skutecznie realizowanej edukacji uwzględniającej potrzeby rynku pracy .
 • Doposażenie pracowni szkolnych  co uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
 • Dla uczniów planowane są wyjazdy edukacyjno – naukowe, w tym wycieczki jednodniowe i obozy naukowe. Podróże mają zachęcać uczniów do nauki
  i zdobywania wiedzy z innych źródeł. W ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z urządzeniami demonstrującymi zjawiska fizyki, wezmą udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, biologicznych
  i matematycznych.
 • W ramach projektu dla 40 nauczycieli zostaną zrealizowane szkolenia  doskonalące
  w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
  i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zaplanowane szkolenia/kursy dla nauczycieli udoskonalą ich kwalifikacje oraz przyczynią się do wzrostu jakości oferty kształcenia.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej Fundacji Kuźnia Talentów, zakładka Projekty (http://kuzniatalentow.org)  oraz w sekretariatach szkół.