Podnieś swoje kompetencje kluczowe


Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 01.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Serbach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” numer Projektu RPDS.10.02.01-02-0063/17, który realizowany będzie przez Fundację Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów do 30.06.2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego 325 uczniów z Zespołu Szkół w Przedmościu , Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie poprzez realizację zadań wynikających z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019.

 Projekt zakłada udział 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu, 28 uczniów Gimnazjum w Przedmościu, 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie, 48 uczniów Gimnazjum w Serbach.

Dla uczniów z poszczególnych szkół przewidziano możliwość uczestnictwa w różnych rodzajach zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.

 • Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu uzdolnień uczniów. Zajęcia te będą się skupiać na rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw tj. kreatywności, innowacyjności, języków obcych, matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych. W projekcie przewidziana realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe.
 • Zajęcia  specjalistyczno-kompensacyjne  (grupowe i indywidualne) wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysfunkcje) oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe grupowe i indywidualneumożliwi ocenę predyspozycji zawodowych uczniów, wesprze planowanie edukacji zawodowej oraz podniesie świadomość dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia te pomogą uczniom w świadomym wyborze  ścieżki edukacyjnej jako elementu skutecznie realizowanej edukacji uwzględniającej potrzeby rynku pracy .
 • Doposażenie pracowni szkolnych  co uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
 • Dla uczniów planowane są wyjazdy edukacyjno – naukowe, w tym wycieczki jednodniowe i obozy naukowe. Podróże mają zachęcać uczniów do nauki
  i zdobywania wiedzy z innych źródeł. W ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z urządzeniami demonstrującymi zjawiska fizyki, wezmą udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, biologicznych
  i matematycznych.
 • W ramach projektu dla 40 nauczycieli zostaną zrealizowane szkolenia  doskonalące
  w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
  i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zaplanowane szkolenia/kursy dla nauczycieli udoskonalą ich kwalifikacje oraz przyczynią się do wzrostu jakości oferty kształcenia.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej Fundacji Kuźnia Talentów, zakładka Projekty (http://kuzniatalentow.org)  oraz w sekretariatach szkół.

Zaprogramuj przyszłość


Projekt obejmuje ponad 200 szkół publicznych w gminach wiejskich i wiejskomiejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

W naszej szkole projekt realizownay jest przez następujących nauczycieli: Beatę Michalewicz, Agnieszkę Rajchel, Aurelię Pikulską, Martę Piatkowską i Beatę Szwiergiel. W pracy z uczniami kl. 1-3 szkoły podstawowej wykorzystują metody dostosowane do ich wieku – zaczynają od kodowania bez użycia urządzeń cyfrowych ze specjalną matą edukacyjną i grami tematycznymi, a potem włączają do tego technologię: tablety, komputery i zabawę z robotami. Należy pamiętać, że nauka programowania to przede wszystkim nauka myślenia. Wcale nie wymaga siedzenia długich godzin przed komputerem, czy opanowywania skomplikowanych operacji, z czym zwykle kojarzy się praca programisty.

Bez nienawiści


 Celem kampanii „Bez nienawiści” jest promowanie odpowiedniej wolności słowa i przestrzeganie praw człowieka w Internecie. Kampania jest skierowana przeciwko mowie nienawiści online, w każdej jej z form, włączając te, które najbardziej dotyczą młodych osób., czyli cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób poprzez wykorzystanie Internetu i (narzędzi elektronicznych) i nienawiść w sieci. Kampania skupia się na edukacji związanej z prawami człowieka, aktywnym uczestnictwie młodych ludzi i edukacji medialnej.

W ramach kampanii :

 • w klasach starszych szkoły podstawowej i w klasach gimnazjalnych zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące mowy nienawiści w Internecie.;
 • spektakl profilaktyczny www.sieć.com.pl;
 • konkurs na najciekawszą historię dotyczącą cyberprzemocy (Prace poniżej. Przeczytaj bo warto!)

Historia_Małgosi – Matyjaszczyk_Rzewnicka.pdf

Szczęście_w_nieszczęściu – Zak_Jandziak.pdf

Brak oparcia – Zahorska.pdf

Historia Darii_Pruska.pdf

Link do przyszłości


Każda osoba, która weźmie udział w warsztatach, będzie miała okazję odkryć, czym jest programowanie. I zrobi to w wyjątkowy sposób – zadaniem uczniów będzie przygotowanie robota o nazwie Finch do udziału w wyścigu w labiryncie ułożonym
z książek i pudełek. Trzeba będzie więc go zaprogramować, czyli napisać kod, pod którym kryją się polecenia, które robot powinien wykonać. Tak, by w rezultacie sprawnie nim sterować, omijać wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do mety.

Iwona Kolosek, specjalistka projektu „Link do przyszłości”: Programowanie to nic innego, jak komunikowanie się z maszynami w sposób, który jest dla nich zrozumiały. Dzięki temu winda – która jest przecież maszyną – wie, że wciśnięcie przycisku z cyfrą 5 oznacza, że powinna zawieźć nas na 5 piętro, wykonując przy tym określoną sekwencję działań (m.in. musi zamknąć drzwi, zatrzymać się na określonej wysokości, wydać dźwięk, a następnie otworzyć drzwi). Nieustannie otaczają nas maszyny, które ktoś wcześniej zaprogramował. Z kodowaniem spotykamy się korzystając z komputera, przeglądając strony WWW, używając smartfona, ale również korzystając z windy, pralki czy ruchomych schodów.

Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia.

Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobędą więc kompetencje, które zaprocentują w przyszłości i być może przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. A to niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie brakowało nawet 825 tysięcy informatyków, zwłaszcza programistów. A w Polsce, jak wynika z danych GUS, zaledwie 4,6% młodych ludzi decyduje się na studia informatyczne. Największym powodzeniem nadal cieszą się wśród nich kierunki ekonomiczno-administracyjne, społeczne oraz pedagogiczne, które łącznie wybiera aż 46,3% kandydatów. Po nich jednak nie zawsze łatwo jest znaleźć pracę. W rezultacie, według danych Eurostat bezrobocie w Polsce wśród osób poniżej 25. roku życia jest ponad 3-krotnie wyższe niż w starszych grupach wiekowych i wynosi 15,8%.

Szkoła Podstawowa w Serbach organizuje warsztaty dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Programy edukacyjne, ekologiczne i akcje charytatywne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

  Nazwa programu edukacyjnego
  Program ogólnopolski „ Program dla szkół”
  Światowy Dzień Zdrowego Śniadania
  Program edukacyjny „ Śniadanie daje moc”
  Program edukacyjny „ Planeta Energii”
  Program edukacyjny „ Cała Polska czyta dzieciom”
  Akcja czytelnicza- „Przerwa na czytanie „
  Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie ,proszę”
  Program edukacyjny „ Klub Wiewiórka”
  Ogólnopolski program „ Sprawny Dolnoślązaczek”
  Ogólnopolski program edukacyjny „ Zdrowo jem, więcej wiem!”
  Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”
  Program profilaktyczny „ Spójrz inaczej na  agresję”
  Akcja edukacyjna „ Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”
  Akcja ekologiczna – zbiórka surowców wtórnych
  Akcja charytatywna „ Pomagamy zwierzętom leśnym przetrwać zimę”
  Ogólnopolski projekt Szkolny Klub Sportowy 2022/2023
  Akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”
  Całoroczny wolontariat , współpraca ze schroniskiem „ AMICUS”
  Ogólnopolska akcja” Dzieci uczą rodziców”
  Program edukacyjny „Trzymaj Formę”
  Ogólnopolski program edukacyjny „Zabawa sztuką”
  Program „Być jak Ignacy”
  Ogólnopolski program „Poznaj Polskę”
  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
  Program  Laboratorium Scratcha
  Program Plastek i jego zaczarowane pudełko.
  Ogólnopolski program „Tydzień Kodowania”
  Ogólnopolski program „Godzina Kodowania”
  Program ogólnopolski „ Bezpieczny Internet”