Skład Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ – PRZEWODNICZĄCA

HANNA ŚWIDERSKA – ZASTĘPCA

MAJA MRÓZ  – SKARBNIK

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

MONIKA MARUT – FRAS

BEATA SZWIERGIEL

Rzecznik Praw Ucznia :

PAWEŁ KULA

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2021/2022

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
  • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.