ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w SERBACH

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 1. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I. MŁODY I DPOWIEDZILANY PRZEDSZKOLAK – Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – spodziewane efekty:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia celów,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych,
 • uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym, kreatywnym i otwartym,
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
 • kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych,
 • wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności,
 • korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych,
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań,
 • dokonywanie ewaluacji działań sprzyjającej dostarczeniu informacji na temat osiągnięcia zaplanowanych celów,
 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata,
 • rozwijanie postawy szlachetności i zaangażowania na rzecz innych,
 • rozwijanie postawy ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje

II.JESTEM POLAKIEM, JESTEM EURPEJCZYKIEM – wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych, sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej – spodziewane efekty:

Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” i Europie poprzez:

 • oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie kompetencji językowych, poznawanie dziedzictwa cywilizacji Europy,
 • udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez:

 • ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy i Europie na przestrzeni wieków,
 • rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”,
 • zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego,
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych,
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski,
 • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowego zachowania w trakcie słuchania hymnu Polski;
 • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych i patriotycznych w Muzeum.

III. DZIECI W SIECI – kształcenie w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych – spodziewane efekty:

 • bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu,
 • poznanie stron internetowych dla dzieci,
 • korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci,
 • przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw z komputerem,
 • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej,
 • wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności informatycznych,
 • rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu pojęć informatycznych,
 • wprowadzenie dzieci do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.
 • wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej w przedszkolu.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej z wykorzystaniem elementów kodowania.
 • doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

 

III. PRZEKAZUJĘ WIEDZĘ I WYRÓWNUJĘ SZANSE WYCHOWANKÓW- Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – spodziewane efekty:

Nauczyciele zapewniają wysoką jakość kształcenia oraz organizują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez:

 • przeprowadzenie diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności dzieci,
 • przygotowanie wielu różnych propozycji dla dzieci pod kątem znajomości potrzeb konkretnych wychowanków w grupie,
 • analizę przydatności metod, które stosują nauczyciele,
 • indywidualizację w edukacji (uwzględnienie w systemie wychowawczo-dydaktycznym różnic w rozwoju poszczególnych dzieci) – dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do różnic rozwojowych,
 • wsparcie wychowanków poprzez udzielanie PPP przez specjalistów i nauczycieli,
 • organizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

 

RODZAJ DZIAŁAŃ TERMINY OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji:

– aktywne uczestniczenie w różnego typu przedsięwzięciach wewnątrz-przedszkolnych,

– udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz

w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne placówki,

– odgrywanie scenek rodzajowych,

– udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka

(prawo do szacunku, do bycia sobą, do radości, do miłości itp.),

– udział w innych zaproponowanych przez nauczycielki formach pracy

rozwijających twórczą aktywność,

– zabawach i ćwiczeniach integracyjnych,

– pedagogika zabawy Klanza,

– techniki relaksacyjne,

– zabawy paluszkowe,

– zabawy rozwijające empatię u dzieci,

– ,, Gimnastyka mózgu Dennisona”,

– muzykoterapia,

– metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,

– drama,

– bajkoterapia,

– Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami,

– udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,

– „Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów,

– udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka prawo do szacunku, bycia sobą, do radości, miłości),

– udział w akcjach charytatywnych,

– poznawanie właściwego zachowania na podstawie wysłuchanych treści literackich,

– kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich,

– kształtowanie postawy tolerancji i szlachetności wobec innych,

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje decyzje.

 

2. Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych, sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej:

 – spotkania integracyjne z ciekawymi ludźmi,

– wycieczki do Muzeum, krajoznawcze, regionalne, poznawanie najbliższego otoczenia i jego historii,

– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego,

– poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski,

– udział w żywej lekcji historii: poznanie życiorysów znanych Polaków, symbole narodowe, hymn,

– udział w uroczystościach patriotycznych,

– udział w konkursach plastycznych o treści patriotycznej,

– udział w konkursach recytatorskich,

– udział w festiwalu piosenki patriotycznej,

– multimedialne zajęcia: oglądanie ilustracji, filmów ukazujących historię państwa polskiego i Europy,

– wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów do poznawania różnych postaw i norm społecznych,

– kształtowanie postaw: szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy innym, · dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, odważnych, uczciwych, tolerancyjnych, szanujących odmienne opinie, przeciwstawiających się egoizmowi, ludzi z poczuciem odpowiedzialności,

– kształtowanie umiejętności nazywania emocji i myśli, określenia nazw postaw prospołecznych,

– kształtowanie kompetencji językowych,

– poznanie kultur krajów wspólnoty Europejskiej.

 

 3. Dzieci w Sieci- kształcenie w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych:

– diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości,

– stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi,

– organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

– udział w zajęciach z programowania i kodowania,

– udział dzieci w zabawach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy komputerowe,

– uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach dostosowanych do wieku i możliwości dzieci,

– uświadamianie dzieci na temat zagrożeń publikowanych treści w sieci,

– wpajanie dzieciom postawy racjonalnego korzystania z technologii inforamcyjno-komunikacyjnych,

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

– obserwacje rozwoju dzieci, wstępna diagnoza,

– arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci,

– opracowanie scenariuszy zajęć (różnych propozycji dla dzieci pod kątem znajomości potrzeb konkretnych wychowanków w grupie),

– analiza stosowanych metod – sprawozdania półroczne i roczne nauczycieli,

– analiza stosowanych metod i form pracy – arkusz samooceny nauczyciela,

– indywidualizacja w edukacji,

– sporządzenie informacji dla rodziców w celu prowadzenia PPP dziecka,

– analiza prowadzonej dokumentacji dla dzieci w ramach PPP,

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPŁÓPRACA Z RODZICAMI

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

TERMINY

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Organizowanie spotkań grupowych w celu:

– zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami

w ustawie o systemie oświaty,

– zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem, Podstawą Programowa,

Prowadzenie konsultacji indywidualnych:

– aktualizacja kącika dla rodziców,

– zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów: logopedę, psychologa – porady i konsultacje,

– wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie kącików aktywności

Udział Rodziców w:

– uroczystościach przedszkolnych,

– konsultacjach z nauczycielami,

– organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka.

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele uczący w grupach