ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w SERBACH

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 1. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I. MŁODY I DPOWIEDZILANY PRZEDSZKOLAK – Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – spodziewane efekty:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia celów,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych,
 • uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym, kreatywnym i otwartym,
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
 • kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych,
 • wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności,
 • korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych,
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań,
 • dokonywanie ewaluacji działań sprzyjającej dostarczeniu informacji na temat osiągnięcia zaplanowanych celów,
 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata,
 • rozwijanie postawy szlachetności i zaangażowania na rzecz innych,
 • rozwijanie postawy ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje

II.JESTEM POLAKIEM, JESTEM EURPEJCZYKIEM – wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych, sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej – spodziewane efekty:

Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” i Europie poprzez:

 • oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie kompetencji językowych, poznawanie dziedzictwa cywilizacji Europy,
 • udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez:

 • ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy i Europie na przestrzeni wieków,
 • rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”,
 • zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego,
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych,
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski,
 • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowego zachowania w trakcie słuchania hymnu Polski;
 • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych i patriotycznych w Muzeum.

III. DZIECI W SIECI – kształcenie w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych – spodziewane efekty:

 • bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu,
 • poznanie stron internetowych dla dzieci,
 • korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci,
 • przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw z komputerem,
 • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej,
 • wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności informatycznych,
 • rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu pojęć informatycznych,
 • wprowadzenie dzieci do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.
 • wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej w przedszkolu.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej z wykorzystaniem elementów kodowania.
 • doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

 

III. PRZEKAZUJĘ WIEDZĘ I WYRÓWNUJĘ SZANSE WYCHOWANKÓW- Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – spodziewane efekty:

Nauczyciele zapewniają wysoką jakość kształcenia oraz organizują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez:

 • przeprowadzenie diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności dzieci,
 • przygotowanie wielu różnych propozycji dla dzieci pod kątem znajomości potrzeb konkretnych wychowanków w grupie,
 • analizę przydatności metod, które stosują nauczyciele,
 • indywidualizację w edukacji (uwzględnienie w systemie wychowawczo-dydaktycznym różnic w rozwoju poszczególnych dzieci) – dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do różnic rozwojowych,
 • wsparcie wychowanków poprzez udzielanie PPP przez specjalistów i nauczycieli,
 • organizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

 

RODZAJ DZIAŁAŃ TERMINY OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji:

– aktywne uczestniczenie w różnego typu przedsięwzięciach wewnątrz-przedszkolnych,

– udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz

w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne placówki,

– odgrywanie scenek rodzajowych,

– udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka

(prawo do szacunku, do bycia sobą, do radości, do miłości itp.),

– udział w innych zaproponowanych przez nauczycielki formach pracy

rozwijających twórczą aktywność,

– zabawach i ćwiczeniach integracyjnych,

– pedagogika zabawy Klanza,

– techniki relaksacyjne,

– zabawy paluszkowe,

– zabawy rozwijające empatię u dzieci,

– ,, Gimnastyka mózgu Dennisona”,

– muzykoterapia,

– metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,

– drama,

– bajkoterapia,

– Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami,

– udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,

– „Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów,

– udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka prawo do szacunku, bycia sobą, do radości, miłości),

– udział w akcjach charytatywnych,

– poznawanie właściwego zachowania na podstawie wysłuchanych treści literackich,

– kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich,

– kształtowanie postawy tolerancji i szlachetności wobec innych,

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje decyzje.

 

2. Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych, sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej:

 – spotkania integracyjne z ciekawymi ludźmi,

– wycieczki do Muzeum, krajoznawcze, regionalne, poznawanie najbliższego otoczenia i jego historii,

– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego,

– poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski,

– udział w żywej lekcji historii: poznanie życiorysów znanych Polaków, symbole narodowe, hymn,

– udział w uroczystościach patriotycznych,

– udział w konkursach plastycznych o treści patriotycznej,

– udział w konkursach recytatorskich,

– udział w festiwalu piosenki patriotycznej,

– multimedialne zajęcia: oglądanie ilustracji, filmów ukazujących historię państwa polskiego i Europy,

– wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów do poznawania różnych postaw i norm społecznych,

– kształtowanie postaw: szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy innym, · dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, odważnych, uczciwych, tolerancyjnych, szanujących odmienne opinie, przeciwstawiających się egoizmowi, ludzi z poczuciem odpowiedzialności,

– kształtowanie umiejętności nazywania emocji i myśli, określenia nazw postaw prospołecznych,

– kształtowanie kompetencji językowych,

– poznanie kultur krajów wspólnoty Europejskiej.

 

 3. Dzieci w Sieci- kształcenie w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych:

– diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości,

– stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi,

– organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

– udział w zajęciach z programowania i kodowania,

– udział dzieci w zabawach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy komputerowe,

– uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach dostosowanych do wieku i możliwości dzieci,

– uświadamianie dzieci na temat zagrożeń publikowanych treści w sieci,

– wpajanie dzieciom postawy racjonalnego korzystania z technologii inforamcyjno-komunikacyjnych,

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

– obserwacje rozwoju dzieci, wstępna diagnoza,

– arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci,

– opracowanie scenariuszy zajęć (różnych propozycji dla dzieci pod kątem znajomości potrzeb konkretnych wychowanków w grupie),

– analiza stosowanych metod – sprawozdania półroczne i roczne nauczycieli,

– analiza stosowanych metod i form pracy – arkusz samooceny nauczyciela,

– indywidualizacja w edukacji,

– sporządzenie informacji dla rodziców w celu prowadzenia PPP dziecka,

– analiza prowadzonej dokumentacji dla dzieci w ramach PPP,

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele uczący w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPŁÓPRACA Z RODZICAMI

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

TERMINY

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Organizowanie spotkań grupowych w celu:

– zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami

w ustawie o systemie oświaty,

– zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem, Podstawą Programowa,

Prowadzenie konsultacji indywidualnych:

– aktualizacja kącika dla rodziców,

– zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów: logopedę, psychologa – porady i konsultacje,

– wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie kącików aktywności

Udział Rodziców w:

– uroczystościach przedszkolnych,

– konsultacjach z nauczycielami,

– organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka.

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele uczący w grupach