OD 19 LUTEGO REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Uwaga Rodzice!

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym o obowiązku zapisania swoich dzieci do przedszkola (oddziałów przedszkolnych)  bądź klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Postępowania rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Postępowania rekrutacyjne składa się z dwóch etapów postępowania głównego, do którego powinni się zgłosić wszyscy chętni, oraz postępowania uzupełniającego (dodatkowego) – o ile placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 

Wójt Gminy Głogów ustalił terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów. Prosimy o przestrzeganie terminów i prawidłowe wypełnianie wniosków.

Rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Wnioski można pobrać i złożyć  bezpośrednio w placówkach Gminy Głogów: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serbach: https://serby.edu.pl/, tel.: 76 833 13 13

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19.02.2024 r.

do 29.03.2024 r

od 20.05.2024 r.

do 29.05.2024 r

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy. do 12.04.2024 r. do 07.06.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 19.04.2024 r. do 12.06.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 10.05.2024 r. do 19.06.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 15.05.2024 r. 21.06.2024 r.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat  –  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku o przyjęcie, Wójt wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dziecko przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” nie uczestniczy już w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne: