PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SERBACH

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Wrzesień 2021 z dnia 02.08.2021 r.
 • Wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach.

Do przestrzegania procedu zobowiązani są:

wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor, uczniowie, wychowankowie przedszkola (zwani dalej uczniami) oraz rodzice.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej i przedszkolu:

Informacje ogólne

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przy każdych drzwiach wejściowych do budynku placówki zostały zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Przy każdym wejściu rozmieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • Rodzice (w maseczkach) odprowadzają dzieci tylko do drzwi budynku. od drzwi budynku dzieci odbierane będą przez pracowników szkoły i odprowadzane pod opiekę wychowawców! Kontakty z wychowawcą tylko indywidualnie i po wcześniejszym umówieniu z zachowaniem środków ostrożności (dystans, maseczka), preferowany kontakt telefoniczny 76 8331313 oraz za pośrednictwem e-dziennika.
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej) za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m (dotyczy przedszkola).
 • Rekomendowane jest zasłanianie ust i nosa przez pracowników i uczniów podczas przerw międzylekcyjnych z wyjątkiem wychowanków przedszkola i uczniów klas I – III.
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Każda klasa/grupa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której przebywają uczniowie.
 • W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia w przedszkolu przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 • Z sali zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 • W miarę możliwości należy uniemożliwić bądź ograniczyć do minimum stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci poprzez różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze, różne godziny posiłków.
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 • Uczeń może używać tylko własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli w klasie są przewidziane. W przedszkolu zapewnione są przybory dla każdego dziecka indywidualnie lub regularnie dezynfekowane.
 • Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz w dni wolne od zajęć.
 • Nauczyciel klas I – III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Zajęcia Wychowania Fizycznego/Rekreacja

 • W sali gimnastycznej może przebywać nie więcej niż 26 uczniów zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).
 • Używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Korzystanie z boiska Orlik możliwe jest tylko pod nadzorem nauczyciela danej klasy.
 • Korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy jest możliwe wyłącznie po uprzedniej dezynfekcji sprzętów i urządzeń.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans min. 1,5 m.
 • Nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Przybycie ucznia do szkoły

 • Uczniowie zabierają do szkoły tylko niezbędne przybory i materiały.
 • Wyznaczony pracownik pilnuje, aby w jednym boksie szatni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób. Należy liczbę dostosować do wielkości boksów
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe i nieobjęte kwarantanną domową (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi).
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 • Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6 °C poinformować o tym nauczyciela i pozostawić dziecko w domu.
 • Rodzic, który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
 • Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 • Uczeń po przebraniu się myje dokładnie ręce za pomocą ciepłej wody i mydła lub środka dezynfekującego.

Zajęcia szkolne i inne zasady

 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego około 1,5 m. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • W apteczce umieszczonej w pokoju nauczycielskim dostępny jest termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej klasie, inne termometry niż termometr bezdotykowy są dezynfekowane po każdym użyciu.
 • W placówce obowiązują zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 • W placówce zostały ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W placówce ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu stomatologa oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny ich pracy z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych.
 •  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numery alarmowe.
 • Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, a także mają zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania oraz zachowują dystans społeczny min. 1,5 m..
 • Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, a także po skorzystaniu z toalety.
 • Sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie rano dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do sali sprawdza prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości prosi pracownika porządkowego o dodatkowe wyczyszczenie wskazanych obszarów.
 • Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, dezynfekcja następuje codziennie rano oraz w południe.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne)
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Toalety dezynfekowane są po każdej przerwie w szkole, a na bieżąco w przedszkolu.
 • Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w celu przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji) – dotyczy przedszkola.
 • Zapewnione zostaną opisane pojemniki do wyrzucania zużytych masek i rękawiczek.

Gastronomia

 • Uczniowie korzystają z dystrybutora wody, który po każdej zmianie butli jest myty i dezynfekowany.
 • Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 • Kuchnia szkolna zobowiązana jest do przygotowywania posiłków dla uczniów w warunkach higienicznych wymaganych przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z zasadami higieny produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia zamkniętego.
 • W kuchni powinny pracować wyłącznie osoby zdrowe. Pracownicy z objawami chorobowymi ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) nie powinny przychodzić do pracy.
 • Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki przed przystąpieniem do pracy są obowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m, a jeśli jest to niemożliwe nałożenia na siebie środków ochrony osobistej
 • Garnki, przybory, sztućce i zastawa są myte i odkażane w temperaturze powyżej 60°C z użyciem detergentu.
 • Posiłki wydawane są bezpośrednio dzieciom łącznie ze sztućcami. Zakazuje się wykładania chleba, sztućców i in. na stołach. Grupy przedszkolne – posiłki wydawane są pomocom nauczyciela, które przekazują posiłek dziecku (obowiązują rękawice ochronne).
 • Pracownicy kuchni wydają posiłki po dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu rąk w jednorazowych rękawiczkach.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się zmianowo, konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami prowadzącymi z nimi zajęcia.
 • Pracownicy kuchni zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, czepki i specjalne fartuchy ochronne.
 • Pracownicy kuchni powinni stosować środki ochrony oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • W kuchni powinien znajdować się specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 • Personel kuchenny zobowiązany jest często i dokładnie myć i dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu(min. 60%):
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 • po jedzeniu i piciu,
 • po kontakcie z telefonem lub pieniędzmi.
 • W całym procesie produkcji posiłków i potraw pod ścisłą kontrolą powinny być wszystkie etapy, czynności lub miejsca, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 • Podczas przygotowywania posiłków należy rygorystycznie przestrzegać dobrych praktyk higienicznych, takich jak mycie rąk, dokładne gotowanie (obróbka cieplna trwająca co najmniej 30 minut w temperaturze 60º C zabija wirusa), zachowanie najwyższej ostrożności w obchodzeniu się z surowym mięsem, mlekiem lub innymi produktami surowymi, aby uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego między gotowaną i niegotowaną żywnością.
 • W celu zabezpieczenia pracowników kuchni stanowiska pracy zostają rozmieszczone w bezpiecznej odległości od siebie.
 • Kuchnia zostaje wyposażona w płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Pracownicy kuchni powinni codziennie dokładnie i systematycznie myć i dezynfekować stanowiska pracy, podłogi, ściany, powierzchnie blatów kuchennych pozostających w kontakcie z żywnością, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe i sztućce. Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C. lub wyparzane.   
 • Kontakt z osobami z zewnątrz zaopatrującymi kuchnię w produkty powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: dystans, maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Produkty dostarczane do kuchni muszą pochodzić ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła.
 • Należy kontrolować terminy przydatności produktów do spożycia i stan opakowań dostarczanej żywności.
 • Produkty w opakowaniach przed złożeniem do magazynu muszą być dezynfekowane.
 • Poszczególne rodzaje żywności w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach chłodniczych powinny podlegać odpowiedniej segregacji.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • W szkole została wdrożona procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika i wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób
 • Pedagog lub pracownik sekretariatu niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły/przedszkola.
 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą/grupą przedszkolną w uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.
 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe.
 • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).
 • Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dni, a po upływie tego terminu niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb.

Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.