Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach

Witamy na stronie naszej szkoły

gmina
polska

Ramowy rozkład dnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00

6:30–8:00       Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

Czytaj więcej Ramowy rozkład dnia

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SERBACH

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
  • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Wrzesień 2021 z dnia 02.08.2021 r.
  • Wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej Bezpieczeństwo dziecka!